Stanovy SBkS

S T A N O V Y
Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti SAV

§ 1
NÁZOV, POSTAVENIE, SÍDLO A PÔSOBNOSŤ SPOLOČNOSTI

 1. Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV (ďalej len Spoločnosť) je dobrovoľné výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v odbore bioklimatológie, prípadne iných príbuzných disciplín.
 2. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len SAV). Spoločnosť predkladá príslušnému orgánu SAV výročnú správu o svojej činnosti. Zástupca SAV má právo zúčastniť sa na rokovaní výboru Spoločnosti.
 3. Sídlo Spoločnosti je Bratislava.
 4. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky.
 5. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou.

§ 2
POSLANIE A HLAVNÉ ÚLOHY SPOLOČNOSTI

Poslaním Spoločnosti je najmä :

 1. Podnecovať a rozvíjať vedeckú, hlavne teoretickú a výskumnú činnosť v odbore bioklimatológie.

 2. Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavania vedeckých
  pracovníkov k aktívnej spolupráci  pre rozvoj bioklimatologickej vedy na Slovensku.

 3. Vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj vedy a jej spoločenského využitia v prospech rozvoja Slovenskej republiky.

 4. Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov.

 5. Prezentovať a propagovať výsledky bioklimatologickej vedy na medzinárodných fórach.

 6. Poskytovať svojim členom pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci.

 7. Poriadať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympózia, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.

 8. Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.

 9. Vypisovať súťaže a udeľovať odmeny za vedecko-výskumnú, zberateľskú, výstavnú a publikačnú činnosť, najmä za diela vysokej teoretickej a metodologickej úrovne.

 10. Spolupracovať pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi a podľa potreby aj s ďalšími príbuznými organizáciami.

§ 3
ČLENSTVO

 1. Spoločnosť má riadnych, dopisujúcich a čestných členov. V odôvodnených prípadoch môže Spoločnosť prijímať aj členov kolektívnych.
 2. Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať osvedčený pracovník v odbore bioklimatologických alebo  príbuzných vedných disciplín, ktorý aktívne pracuje vo vedeckom, výskumnom, alebo na pedagogickom úseku a ktorého členstvo odporučia dvaja riadni členovia Spoločnosti.
 3. Dopisujúcim členom Spoločnosti sa môže stať pracovník, ktorý nespĺňa predpoklady riadneho člena, avšak svojou činnosťou je prospešný pri plnení úloh Spoločnosti.
 4. Čestným členom Spoločnosti sa môže stať významný domáci, alebo zahraničný vedecký pracovník, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj bioklimatológie. Čestné členstvo udeľuje Valné zhromaždenie na návrh Ústredného výboru.
 5. Kolektívnym členom Spoločnosti sa môže stať právnická osoba (spravidla vedecká organizácia, škola alebo podnik), ktorú zastupuje jeden ňou poverený reprezentant, spĺňajúci podmienky pre riadneho člena.
 6. Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa schválenia prihlášky Ústredným výborom Spoločnosti.

§ 4
P
RÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

 1. Člen  Spoločnosti má právo :
  a/ voliť a byť volený do všetkých orgánov Spoločnosti,
  b/ podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzach Spoločnosti,
  c/ byť informovaný o činnosti Spoločnosti a všetkých jej podujatiach, ako aj  zúčastňovať sa týchto podujatí,
  d/ prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré Spoločnosť vydáva alebo ináč zabezpečí,
  e/ používať prostriedky a zariadenia, ktoré má Spoločnosť  pre svoju činnosť k dispozícii.

 2. Člen Spoločnosti je povinný :
  a/ zachovávať ustanovenia stanov a rokovacieho poriadku Spoločnosti a plniť platné   rozhodnutie jej orgánov ,
  b/ aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh Spoločnosti a obhajovať jej záujmy,
  c/ prispievať k uvádzaniu  nových poznatkov do praxe,
  d/ platiť členské príspevky.

§ 5
ZÁNIK ČLENSTVA

 1. Členstvo v Spoločnosti zaniká úmrtím člena, jeho vystúpením, vylúčením alebo zrušením čestného členstva. 

 2. Riadny člen môže byť vylúčený z vážneho dôvodu, najmä:
  a/ ak jeho jednanie alebo činnosť je v rozpore s povinnosťami člena, ktoré sú určené  stanovami,
  b/ pre neplatenie členských  príspevkov za obdobie dlhšie ako dva roky, napriek upomienkam.

 3. O vylúčení riadneho člena, ako aj o zrušení čestného členstva rozhoduje Valné zhromaždenie na základe zdôvodneného návrhu Ústredného výboru Spoločnosti.

§ 6
ORGÁNY SPOLOČNOSTI

 1. Vedúcimi orgánmi Spoločnosti pre všetky úseky jej činnosti sú :
  a/ Valné zhromaždenie,
  b/ Ústredný výbor,
  c/ Predsedníctvo Ústredného výboru.

 2. Kontrolným orgánom Spoločnosti pre hospodársku činnosť sú jej revízori. Revízori nesmú byť členmi iných orgánov Spoločnosti.

§ 7
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva Ústredný výbor najmenej raz za 4 roky. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Ústredný výbor z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych členov a to najneskôr do jedného mesiaca po predložení žiadosti. Zúčastniť sa na Valnom zhromaždení má právo každý člen Spoločnosti.

 2. Do právomoci  Valného zhromaždenia patrí:
  a/ schvaľovať, upravovať a meniť stanovy Spoločnosti,
  b/ uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach a určovať výšku členských 
   príspevkov,
  c/ schvaľovať správy odstupujúceho výboru a revízorov,
  d/ tajným hlasovaním voliť a odvolávať: predsedu, podpredsedov, vedeckého  tajomníka a hospodára, členov Ústredného výboru a ich náhradníkov, revízorov a
   ich náhradníkov. Počet navrhovaných kandidátov musí aspoň o 1/3 prevyšovať počet volených členov,
  e/ rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu Ústredného výboru,
  f/ voliť na návrh Ústredného výboru čestných členov,
  g/ uznášať sa o zrušení Spoločnosti.

 3. Valné zhromaždenie riadi predseda, prípadne v jeho  neprítomnosti poverený člen predsedníctva Ústredného výboru Spoločnosti.

 4. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je  prítomná najmenej polovica riadnych členov. Ak sa v stanovený čas nedostaví potrebný počet riadnych členov, môže sa po polhodinovej čakacej lehote upustiť od tejto podmienky. V každom prípade musí však počet prítomných dosiahnuť minimálne 1/3 počtu riadnych členov Spoločnosti.

 5. Za prijaté uznesenie musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Zmenu stanov, alebo zrušenie Spoločnosti musia odhlasovať minimálne 2/3 prítomných členov.

§ 8
ÚSTREDNÝ VÝBOR

 1. Ústredný výbor je výkonným orgánom Valného zhromaždenia, riadi činnosť Spoločnosti v období medzi valnými zhromaždeniami.

 2. Skladá sa z predsedu, dvoch podpredsedov, vedeckého tajomníka, hospodára a členov Ústredného výboru. Z titulu svojich funkcií sú v Ústrednom výbore aj predsedovia pobočiek a sekcií Spoločnosti. Počet členov Ústredného  výboru určí Valné zhromaždenie s prihliadnutím na celkový počet členstva Spoločnosti a Ústredný výbor volí na dobu troch rokov. Členmi Ústredného výboru môžu byť iba riadni členovia Spoločnosti.

 3. Do tejto istej funkcie v Ústrednom výbore môže byť zvolený člen najviac na dve volebné obdobia za sebou. Vo výnimočných prípadoch môže Valné zhromaždenie tajným hlasovaním rozhodnúť o ďalšom zvolení.

 4. Za členov Ústredného výboru , ktorí trvalo prestanú vykonávať svoje funkcie, povoláva Ústredný výbor náhradníkov. Náhradníkmi sa stávajú tí členovia uvedení na kandidátke, ktorí nezískali potrebný počet hlasov pri voľbe za riadnych členov Ústredného výboru, a to v poradí podľa počtu obdržaných hlasov.

 5. Schôdze Ústredného výboru Spoločnosti zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však dva razy do roka. Okrem toho tiež najneskoršie do jedného týždňa po požiadaní aspoň jednej tretiny členov Ústredného výboru.

 6. Ústredný výbor je schopný sa uznášať za prítomnosti aspoň polovice svojich členov. Za uznesenie    Ústredného výboru sa považuje návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas predsedu.

§ 9
PREDSEDNÍCTVO ÚSTREDNÉHO VÝBORU

 1. Výkonným orgánom Ústredného výboru je Predsedníctvo, ktoré riadi Spoločnosť v období medzi schôdzami Ústredného výboru.

 2. Predsedníctvo tvoria: predseda, podpredseda, vedecký tajomník, hospodár, pripadne ďalší dvaja členovia Ústredného výboru.

 3. Činnosť Predsedníctva riadi predseda, ktorý podľa potreby zvoláva schôdze a predsedá im. Predsedu  počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo vedecký tajomník Spoločnosti.

§ 10
REVÍZORI

 1. Dozor nad hospodárskou činnosťou Spoločnosti, pokiaľ táto funkcia spadá do kompetencie Ústredného výboru, vykonávajú revízori, ktorí z hospodárskeho hľadiska posudzujú aj plnenie úloh Spoločnosti.

 2. Revízorov a ich náhradníkov volí Valné zhromaždenie z riadnych členov Spoločnosti na funkčné obdobie totožné s funkčným obdobím Ústredného výboru a iných rozhodujúcich orgánov Spoločnosti.

 3. Revízori a ich náhradníci sa môžu na zasadaní orgánov Spoločnosti zúčastňovať s hlasom poradným.

 4. Revízori o svojej činnosti podávajú pravidelne správy Ústrednému výboru a Valnému zhromaždeniu. Bez ich súhlasu nemôže byť prerokovaná účtovná uzávierka, ani prijaté uznesenie o použití prebytku alebo úhrade straty.

§ 11
SEKRETARIÁT SPOLOČNOSTI

 1. Ústredný výbor zriaďuje Sekretariát Spoločnosti, ktorému určuje rámcovo jeho štruktúru a náplň činnosti.

 2. Činnosť Sekretariátu kontroluje Predsedníctvo Ústredného výboru.

 3. Sekretariát tvorí výkonný aparát Spoločnosti a vedie vedecký tajomník.

§ 12
ODBOČKY

 1. Vo významných strediskách vedeckých, pedagogických alebo priemyselných, kde sú k tomu potrebné predpoklady, môže Ústredný výbor založiť odbočky Spoločnosti.

 2. Úlohou odbočiek je organizačne podchytiť členov a plniť úlohy Spoločnosti v okruhu svojej pôsobnosti.

 3. Organizáciu a právomoc výborov odbočiek určí Ústredný výbor Spoločnosti.

§ 13
SEKCIE A ODBORNÉ SKUPINY  

 1. Pre lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže Spoločnosť vytvárať sekcie alebo odborné skupiny, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.

 2. Sekcie a odborné skupiny sa vytvárajú bez ohľadu na teritoriálne členenie Spoločnosti. Podľa potreby sa môžu organizovať aj v rámci odbočiek.

 3. Člen môže pracovať v ľubovoľnom počte sekcií alebo odborných skupín.

 4. Organizáciu sekcií a pracovných skupín, ako aj spôsob ich činnosti určí Ústredný výbor Spoločnosti.

§ 14
HMOTNÉ PROSTRIEDKY NA PLNENIE ÚLOH

 1. Hmotné prostriedky na činnosť Spoločnosti tvoria členské príspevky, príjmy z vlastnej činnosti, dotácie poskytované SAV alebo inými ustanovizňami. Spoločnosť predkladá orgánom SAV výročnú správu o činnosti a hospodárení.

§ 15
HOSPODÁRENIE A SPRÁVA MAJETKU SPOLOČNOSTI

 1. Ústredný výbor zostaví koncom každého roku plán o činnosti a na jeho podklade finančný rozpočet na budúci rok. Okrem toho začiatkom každého roku zostaví účtovnú uzávierku za uplynulý rok a predloží ju príslušným orgánom SAV.

 2. Hospodárenie Spoločnosti prebieha na základe schváleného plánu práce a rozpočtu
  na príslušný rok. Platby a príjmy Spoločnosti prebiehajú na účte Spoločnosti
  v Slovenskej sporiteľni.

 3. Za majetok Spoločnosti zodpovedá Ústredný výbor, ktorý správou majetku poverí jedného svojho člena (hospodára).

§ 16
ZASTUPOVANIE SPOLOČNOSTI

 1. V mene Spoločnosti rokujú a podľa týchto stanov podpisujú : predseda, podpredsedovia a vedecký tajomník tak, že k názvu Spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko – finančných sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb.

 2. Ústredný výbor môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné osoby, najmä vedúcich pracovníkov Sekretariátu, aby v rozsahu ktorý určí zastupovali Spoločnosť a rokovali v jej mene. Osoby takto poverené podpisujú za Spoločnosť s dodatkom „ v zastúpení „.

§ 17
ZÁNIK SPOLOČNOSTI

 1. Spoločnosť zanikne, ak sa o jej zániku uznesie Valné zhromaždenie aspoň dvojtretinovou väčšinou prítomných členov.

 2. Ak Spoločnosť zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, pripadne SAV. Slovenská akadémia vied ho odovzdá inej dobrovoľnej organizácii, ktorá by sa rozhodla prevziať plnenie úloh Spoločnosti, alebo ktorá by sa s týmto cieľom ustanovila.

§ 18
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV je právnym nástupcom Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti, ako autonómnej zložky bývalej Československej bioklimatologickej spoločnosti. Preberá jej práva, úlohy, majetok a pokračuje v jej činnosti.

 2. Stanovy Spoločnosti nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Ministerstvom vnútra SR podľa príslušných zákonných predpisov.

Priestor pre Vaše otázky...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s