O spoločnosti

História vzniku SBkS

 • 16.apríl 1953 bola ustanovená „Bioklimatologická komisia pri Biologickej sekcii ČSAV“
 • 28, septembra 1965 zlúčenie Bioklimatologickej komisie ČSAV a Bioklimatologickej skupiny  ČSMS pri ČSAV, jej prvým predsedom bol  prof. Václav Novák,
 • Po smrti V. Nováka v roku 1967 bol za predsedu zvolený dr. Karel  Symon, ktorý v tejto funkcii pôsobil  do roku 1979 a znovu v rokoch 1983 – 1985,
 • V rokoch 1980 – 1982 bol predsedom prof. Emil Hadač, člen korešpondent ČSAV, ktorý sa stal znovu predsedom v roku 1985,
 • ČSBkS zorganizovala rad úspešných medzinárodných konferencii (napr. Životné prostredie a bioklimatológia –1973 v Libliciach, Bioklimatologia v službách technického rozvoja – v Smoleniciach 1977, Bioklimatologia a ďalší vývoj životného prostredia v roku 1981  v Libliciach, Antropogénne  zmeny prírodného a životného prostredia z hľadiska bioklimatológie v roku 1985 v Karlových Varoch)
 • Medzi významné prínosy ČSBkS patrila aj činnosť terminologická, ktorá bola zavŕšená v roku 1970 vydanímBioklimatologického slovníka terminologického a explikatívneho. Jeho definitívne spracovanie, vyšlo v roku 1980, obsahuje celkom 2252 základných hesiel bioklimatológie a odborov, s ktorými sa bioklimatológia prelína ako hraničná disciplína. Predsedom redakčnej rady slovníka bol Ing. V. Krečmer, CSc.,
 • K 1. januáru 1993 sa ČSBkS v súlade s rozdelením Československa zmenila na Českú bioklimatologickú spoločnosť.

Slovenská bioklimatologická spoločnosť pri SAV (SBkS)

 • Bola založená v roku 1968. Jej prvým predsedom bol prof. Juraj Hensel,
 • V rokoch 1978 – 1980 bol predsedom doc. R. Intribus a od roku 1981 prof. D. Zachar,
 • SBkS každoročne organizuje Bioklimatologické pracovné dni,
 • Prvým knižným profilovým dielom bol zborník Problémy modernej bioklimatológie z roku 1973,
 • Koncom 80. rokov sa pracovné skupiny premenili na sekcie. Spoločnosť sa člení na sekciu humánnu, rastlinnú, živočíšnu a urbanistickú (technickú) bioklimatológiu a sekciu všeobecnej meteorológie.
 • Slovenská bioklimatická spoločnosť vyniká vydavateľskou činnosťou. Vydáva niekoľko krát ročne spravodaj spoločnosti:Bulletin SBkSvedecké monografie vychádzajú pod názvomŠtúdie SBkS. SBkS bola organizátorkou viacerých medzinárodných a celoštátnych konferencií na Slovensku,
 • Po roku 1993 sa ujíma vedenia spoločnosti prof. F. Špánik,
 • Od roku 2003 do roku 2011 bol predsedom spoločnosti prof. J. Škvarenina,
 • Od roku 2011 je predsedom spoločnosti doc. B. Šiška,

Ciele spoločnosti

 • Podnecovať a rozvíjať vedeckú, hlavne teoretickú a výskumnú činnosť v odbore bioklimatológie
 • Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavania vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci  pre rozvoj bioklimatologickej vedy
 • Vytvárať predpoklady pre optimálny rozvoj vedy a jej spoločenského využitia v prospech rozvoja Slovenskej republiky
 • Podporovať uplatnenie praktických aplikácii bioklimatológie v poľnohospodárstve, lesníctve, v ochrane krajinného a životného prostredia, v zdravotníctve, urbanizme a architektúre a iných v oblastiach
 • Prispievať  k objektívnemu  informovaniu verejnosti o stave atmosféry a procesov prebiehajúcimi medzi organizmami a podnebím
 • Prispievať k zabezpečeniu odbornej a vedeckej  úrovne a objektívneho zapracovaniu podkladov pre závažné a záväzné (legislatívne) rozhodovania kompetentných orgánov  v oblasti problematiky ochrany atmosféry, bioklimatológie, znečisťovania ovzdušia
 • Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov so zvláštnym zreteľom na mladých pracovníkov.
 • Prezentovať a propagovať výsledky bioklimatologickej vedy na medzinárodných fórach.
 • Poskytovať svojim členom pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci.
 • Usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympózia, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.
 • Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.
 • Vypisovať súťaže a udeľovať odmeny za vedecko-výskumnú, zberateľskú, výstavnú a publikačnú činnosť, najmä za diela vysokej teoretickej a metodologickej úrovne.
 • Spolupracovať v oblasti bioklimatológie s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi a podľa potreby aj s ďalšími príbuznými organizáciami

Sekcie SBkS

Sekcia FytobioklimatológieSekcia sa orientuje na bioklimatológiu rastlín, skúma hlavne zákonitosti vzájomného vplyvu rastlinných spoločenstiev a klimatických činiteľov, všíma si procesy vytvárania fytoklímy (porastovej mikroklímy)  a ich praktického použitia, napr. v produkčnom procese. K fytobioklimatológii patri hlavne bioklimatológia lesnícka, poľnohospodárska, agrometeorológiaSekcia Bioklimatológie živočíchov (zoobioklimatológie)Sekcia sa  venuje štúdiu otázok vzájomných vzťahov medzi pôdno ovzdušným prostredím a živočíchmi, hlavne hospodárskymi zvieratmi (napr. mikroklíma stajní), ako aj živočíchmi vo voľnej prírodeSekcia Humánnej bioklimatológieSekcia bioklimatológie človeka, venuje sa vzťahom medzi podnebím a človekom ako jedincom, resp. spoločenstvom. Patrí sem hlavne bioklimatológia kúpeľná  (balneoklimatológia), športová, klimatofyziologia a pod.

Sekcia všeobecnej bioklimatológie

Zahŕňa ostatné odbory týkajúce sa vzťahov medzi organizmami a podnebím, napríklad technická, urbanistická bioklimatológia , resp. problematiku aplikovanej klimatológie a meteorológie a pod.


Priestor pre Vaše otázky...

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s